Stavebné bytové družstvo Komárno


       

 

Aktuálne oznamy správcu

 

Vstup do budovy správcu

 

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a opatreniami prijatými uznesením Vlády  SR a  Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia koronavírusu, je možný vstup cudzích osôb do budovy SBD Komárno.

Prosíme ctených klientov uprednostiť komunikáciu poštou, mailom alebo telefonicky. Na doručenie tlačív je možné využiť poštovú schránku umiestnenú pri hlavnom vstupe do budovy správcu. Všetky požiadavky klientov riešime priebežne, v rámci možností správcu daných obmedzeniami vyplývajúcimi z platnej legislatívy.

 

Vykonávanie opráv a revízií plynových zariadení v bytoch

 

Podmienkou vstupu zamestnancov správcu do bytov na riešenie havarijných stavov a revízií plynových zariadení v bytoch je obojstranné dodržiavanie požadovaných hygienických štandardov (prekrytie dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom). V prípade nedodržania požadovaných hygienických štandardov na strane obyvateľov bytu, má zamestnanec správcu odmietnuť vstup do bytu a vykonanie požadovanej práce.

V prípade neumožnenia vstupu zamestnancov správcu na výkon revízie plynových zariadení v bytoch z dôvodu obáv z prenosu ochorenia, správca túto skutočnosť plne akceptuje. Upozorňujeme však na to, že odmietnutím vstupu prevzal klient na seba aj zodpovednosť za stav plynového zariadenia. Odporúčame, aby v takomto prípade bola stavu plynových zariadení v bytoch venovaná zvýšená pozornosť vlastníkom bytu.

Prosíme, nežiadajte od zamestnancov správcu výkon prác v byte, ak sa v ňom nachádzajú osoby choré na koronavírus, alebo osoby v karanténe.

Všetci zamestnanci správcu sú testovaní v 7 dňovom intervale v súlade s platnými ustanoveniami nariadení vlády SR.

Havarijná služba v mimopracovnom čase: tel. +421 908 539 682.

 

   

 Dodávka elektrickej energie – dôležitá informácia:

V bytových domoch v ktorých bol dodávateľom elektrickej energie ČEZ Slovensko, s.r.o., dochádza od 1. apríla 2021 k zmene dodávateľa, ktorým bude SPP, a.s. Bratislava, a to v dôsledku prevodu časti podniku ČEZ Slovensko, s.r.o., na SPP, a.s. Túto zmenu nemohlo SBD Komárno ako správca žiadnym spôsobom ovplyvniť.

www.cez.sk/

www.cez.sk/webpublic/file/edee/slvk/oznamenie-regulovanym-mop.pdf


www.cez.sk/webpublic/file/edee/cez-sk/list_domacnosti_mop-regulovani_ii.-oznamenie_posun-dna-prevodu-na-1.3.2021.pdf

www.cez.sk/webpublic/file/edee/cez-sk/20210222_listy-novym-regulovanym-mop_prevod-1.4.2021.pdf

www.cez.sk/webpublic/file/edee/cez-sk/20210222_listy_posun-dna-prevodu_mop_dom_regulovani_1.4.2021.pdf

www.antimon.gov.sk/data/att/2123.pdf