Stavebné bytové družstvo Komárno


       

 

Aktuálne oznamy správcu

 

Vstup do budovy správcu

 


 

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou
a opatreniami prijatými uznesením Vlády  SR a  Vyhláškou
Úradu verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia
koronavírusu, je od 14.3.2022 možný vstup cudzích
osôb do budovy SBD Komárno.
   
  Prosíme ctených klientov uprednostniť komunikáciu 
poštou, mailom alebo telefonicky. Na doručenie tlačív
je možné využiť poštovú schránku umiestnenú pri hlavnom
vstupe do budovy správcu.

         Ďakujeme za porozumenie.
 


Vykonávanie opráv a revízií plynových zariadení v bytoch

 

Podmienkou vstupu zamestnancov správcu do bytov na riešenie
havarijných stavov a revízií plynových zariadení v bytoch
je obojstranné dodržiavanie požadovaných hygienických
štandardov (prekrytie dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom).
V prípade nedodržania požadovaných hygienických štandardov
na strane obyvateľov bytu, má zamestnanec správcu odmietnuť
vstup do bytu a vykonanie požadovanej práce.

V prípade neumožnenia vstupu zamestnancov správcu na výkon
revízie plynových zariadení v bytoch z dôvodu obáv z prenosu 
ochorenia, správca túto skutočnosť plne akceptuje. Upozorňujeme
však na to, že odmietnutím vstupu prevzal klient na seba aj
zodpovednosť za stav plynového zariadenia. Odporúčame, aby
v takomto prípade bola stavu plynových zariadení v bytoch
venovaná zvýšená pozornosť vlastníkom bytu
.

Prosíme, nežiadajte od zamestnancov správcu výkon prác v byte,
ak sa v ňom nachádzajú osoby choré na koronavírus, alebo osoby 
v karanténe.

Všetci zamestnanci správcu sú testovaní v 7 dňovom intervale
v súlade s platnými ustanoveniami nariadení vlády SR
.

Havarijná služba v mimopracovnom čase: tel. +421 908 539 682.

 
DERATIZÁCIA v Komárne -  oznam

Oznamujeme vlastníkom a užívateľom bytových jednotiek
v domoch
v správe SBD Komárno, že v 13. kalendárnom
týždni
až v 20. kalendárnom týždni (viď harmonogram
v nižšom) v meste Komárno bude prebiehať celoplošná
deratizácia voči hlodavcom, t.j. voči potkanom.


Zhotoviteľ: Chemix-D, spol. s r.o.
                     Pri vinohradoch 172
                     831 06 Bratislava
                     Branislav Jaško - konateľ

kontakt:      +421 908 264 355
                     deratizaciakomarno@gmail.com


CELOPLOŠNÁ DERATiZÁCIA KANALlZAČNEJ SIETE A PRíPOJOK - HARMONOGRAM

DÁTUM
13. kalendárny týždeň - od 28.03.2022 do 01.04.2022

Vykonanie deratizácie v uliciach:
Veľká Jarková, Vodná ,Hlboká, Lodná, Rákócziho, Kossúthovo nám., Damjanichova, Majstrovská, Jazerná, Vozova, Považská, Vnútorná Okružná, Letná, M.Čáka, Gombaiho, J.Husa, Csokonaiho, Zámoriho, Športová, Hradná, Tabaková, Parná, Elektrárenská cesta

DÁTUM
14. kalendárny týždeň - od 04.04.2022 do 08.04.2022

Vykonanie deratizácie v uliciach:
Centrum mesta: Dunajská, Palatínová, Školská, Valchovnicka, Župná, Jókaiho, Nádvorie Európy Františkánov, Pohraničná, Kapitánova, Záhradnícká, Nám.M.R. Štefánika, Lehárova, Svätoondrejská Tržničné nárn., Dun. Nábrežie, Pevnostný rad, Rybárska, Klobúčnická, Meštianská, Hrnčiarská, Klinčeková, Svätojánska

DÁTUM
15. kalendárny týždeň - od 11.04.2022 do 14.04.2022

Vykonanie deratizácie v uliciach:
Seressa, Hviezdna, Bubnová, Páv ia, Ečtvôsa, Zlatého muža, Rozmarínová, Česká, Stavbárov, I.Madacha, Kúpeľná, Palatínova časť sedmička, Špitálska, Štúrova, Biskupa Királya

DÁTUM
16. kalendárny týždeň - od 19.04.2022 do 22.04.2022

Vykonanie deratizácie v ulicieach:
Cintorínsky rad, Gazdovská, Senný trh, Pet6fiho, Staničná, Meďerčská, Beäthiho, Nám.Svetej Rozálie, Komenského

DÁTUM
17. kalendárny týždeň - od 25.04.2022 do 29.04.2022

Vykonanie deratizácie v uliciach:
Zimná, Malá Jarková, ul. Práce, Železničná, Košická, Trstinová, Komárňanská, Mesačná, Slnečná, Lúčová, Veľký rad, 29. Augusta, Topoľová, Letecké pole Leta pa, Gen. Klapku, Selyeho, K. Nagya

DÁTUM
18. kalendárny týždeň od 02.05.2022 do 06.05.2022

Vykonanie deratizácie v uliciach:  
Zlievarenská, Stredná, Kom. Kacza, II.etapa - Letecké pole, Sídlisko l. - E.B.Lukáča, Priateľstva, Mládeže, Odborárov, Sústružnická, Sídlisko II. - Mieru, Zváračská, Dvorská, Budovateľská
 
DÁTUM
19. kalendárny týždeň - od 09.05.2022 do 13.05.2022

Vykonanie deratizácie v ulicieach:
Bauring - Hviezdoslavova, Družstevná, Priemyselná, Orechový rad, Slobody + stará bene, nová bene

DÁTUM
20. kalendárny týždeň - od 16.05.2022 do 20.5.2022
Vykonanie deratizácie v ulicieach:
Nová Stráž - Podzáhradná, Hlavná, Hadovce, Harčáš, Malá lža, Ďulov Dvor-Hlavná, Stredná