Stavebné bytové družstvo Komárno


       

 

Aktuálne oznamy správcu

 

Vstup do budovy správcu od 4.1.2021 do odvolania

 

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a opatreniami prijatými uznesením Vlády  SR a  Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia koronavírusu, nie je až do odvolania možný vstup cudzích osôb do budovy SBD Komárno.

Prosíme ctených klientov o komunikáciu poštou, mailom alebo telefonicky. Na doručenie tlačív je možné využiť poštovú schránku umiestnenú pri hlavnom vstupe do budovy správcu. Všetky požiadavky klientov riešime priebežne, v rámci možností správcu daných obmedzeniami vyplývajúcimi z platnej legislatívy.

 

Vykonávanie opráv a revízií plynových zariadení v bytoch od 4.1.2021

 

Podmienkou vstupu zamestnancov správcu do bytov na riešenie havarijných stavov a revízií plynových zariadení v bytoch je obojstranné dodržiavanie požadovaných hygienických štandardov (prekrytie dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom). V prípade nedodržania požadovaných hygienických štandardov na strane obyvateľov bytu, má zamestnanec správcu odmietnuť vstup do bytu a vykonanie požadovanej práce.

V prípade neumožnenia vstupu zamestnancov správcu na výkon revízie plynových zariadení v bytoch z dôvodu obáv z prenosu ochorenia, správca túto skutočnosť plne akceptuje. Upozorňujeme však na to, že odmietnutím vstupu prevzal klient na seba aj zodpovednosť za stav plynového zariadenia. Odporúčame, aby v takomto prípade bola stavu plynových zariadení v bytoch venovaná zvýšená pozornosť vlastníkom bytu.

Prosíme, nežiadajte od zamestnancov správcu výkon prác v byte, ak sa v ňom nachádzajú osoby choré na koronavírus, alebo osoby v karanténe.

Všetci zamestnanci správcu sú testovaní v 7 dňovom intervale v súlade s platnými ustanoveniami nariadení vlády SR.

Havarijná služba v mimopracovnom čase: tel. +421 908 539 682.

 

Odpočty bytových vodomerov – samoodpočet

 

V prípadoch, keď odpočtová služba správcu, prípadne zástupca vlastníkov, v súvislosti s nepriaznivou epidemiologickou situáciou, resp. z iných dôvodov, nevedeli/nemohli vykonať koncoročný odpočet stavov vodomerov v byte, dávame do pozornosti možnosť tzv. samoodpočtu vodomerov užívateľom.

Na odpočet môžete využiť tlačivo ktoré si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz: images/file/2020_Výzva_epidemia_NET.pdf

Odpočet môžete zaslať v prílohe mailu na elektronickú adresu odpocet2020@sbdkn.sk s uvedením stavu alebo priložením fotografie vodomeru.

Ďalšia možnosť je použiť webový formulár bez nutnosti registrácie,

odkaz: https://www.poschodoch.sk/odpocet-4f9f0570 (link bez osobomesiacov),

odkaz: https://www.poschodoch.sk/odpocet-4f9f0571 (link sosobomesiacmi)

Prosíme, nezabúdajte vyplniť/uviesť svoje meno a priezvisko, adresu, variabilný symbol bytu.

 

  

 

Vyhlásenie volieb členov orgánov SBD Komárno v roku 2021

Uznesenie Predstavenstva SBD Komárno č. 16/2021 zo dňa 23. 2. 2021

Predstavenstvo družstva vzhľadom na to, že v r. 2021 uplynie v súlade s čl. 38 ods. 2 Stanov družstva, funkčné obdobie orgánov družstva,  vyhlasuje voľby do volených orgánov družstva v termíne konania Zhromaždenia delegátov, t. j. 15. 5. 2021.

Predstavenstvo žiada výbory členských samospráv a ich predsedov vykonať v zmysle Stanov a Volebného poriadku SBD Komárno voľbu delegátov  a voľbu kandidátov  na členov orgánov na obdobie rokov 2021 – 2026 a návrhy zaslať na SBD Komárno v termíne do 21. 4. 2021.