Stavebné bytové družstvo Komárno 

Aktuálne oznamy správcu

 

Stavebné bytové družstvo Komárno
   so sídlom Zimná ul. č. 16, 945 01 Komárno

Dovolenka zamestnancov SBD Komárno:


16. september 2022 (piatok)

Havarijná služba tel. 0908 539 682

Sviatky, soboty, nedele: 7:00 – 21:00 hod.
Pracovné dni: 15:00 – 21:00 hod.       


Vstup do budovy správcu

 


 

V súvislosti s aktuálnoi epidemiologickou situáciou a 
opatreniami prijatými uznesením Vlády  SR a  Vyhláškou
Úradu verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia
koronavírusu, je od 14.3.2022 možný vstup cudzích
osôb do budovy SBD Komárno.
   
  Prosíme ctených klientov uprednostniť komunikáciu 
poštou, mailom alebo telefonicky. Na doručenie tlačív
je možné využiť poštovú schránku umiestnenú pri hlavnom
vstupe do budovy správcu.

         Ďakujeme za porozumenie.
 


Vykonávanie opráv a revízií plynových zariadení v bytoch

 

Podmienkou vstupu zamestnancov správcu do bytov na riešenie
havarijných stavov a revízií plynových zariadení v bytoch
je obojstranné dodržiavanie požadovaných hygienických
štandardov (prekrytie dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom).
V prípade nedodržania požadovaných hygienických štandardov
na strane obyvateľov bytu, má zamestnanec správcu odmietnuť
vstup do bytu a vykonanie požadovanej práce.

V prípade neumožnenia vstupu zamestnancov správcu na výkon
revízie plynových zariadení v bytoch z dôvodu obáv z prenosu 
ochorenia, správca túto skutočnosť plne akceptuje. Upozorňujeme
však na to, že odmietnutím vstupu prevzal klient na seba aj
zodpovednosť za stav plynového zariadenia. Odporúčame, aby
v takomto prípade bola stavu plynových zariadení v bytoch
venovaná zvýšená pozornosť vlastníkom bytu
.

Prosíme, nežiadajte od zamestnancov správcu výkon prác v byte,
ak sa v ňom nachádzajú osoby choré na koronavírus, alebo osoby 
v karanténe.

Všetci zamestnanci správcu sú testovaní v 7 dňovom intervale
v súlade s platnými ustanoveniami nariadení vlády SR
.

Havarijná služba v mimopracovnom čase: tel. +421 908 539 682.