Stavebné bytové družstvo


Orgány

Kontrolná komisia

Zo Stanov SBD Komárno:

Čl. 47 Kontrolná komisia

1.        Kontrolná komisia je kontrolným orgánom družstva.

2.      Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a preveruje sťažnosti členov. Zodpovedá zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva.

3.  Kontrolná komisia kontroluje a zhromaždeniu delegátov predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:

a)        plnenia úloh uložených Zhromaždením delegátov,

b)        hospodárskej a finančnej činnosti družstva,

c)        a vyjadruje sa k riadnej individuálnej účtovnej závierke, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku alebo úhrady straty družstva .

4.        Kontrolná komisia má 3 členov.

5.     Ak sa počet členov kontrolnej komisie zníži, kontrolná komisia zaradí do programu najbližšieho zhromaždenia delegátov voľbu pre doplnenie členov kontrolnej komisie. Do tejto doby predseda kontrolnej komisie povolá do kontrolnej komisie toho člena, ktorý v posledných voľbách bol na ďalšom postupovom mieste. Ak je viac členov na postupovom mieste, rozhodne kontrolná komisia, ktorého z nich povolá. Povolanie člena sa vykoná neodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od doby vypadnutia člena kontrolnej komisie.

6. Členovia kontrolnej komisie nemôžu byť medzi sebou alebo s členmi predstavenstva manželmi, príbuznými v priamom rade, alebo súrodencami. Členmi kontrolnej komisie nemôžu byť členovia predstavenstva a zamestnancidružstva.

7.    Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. O spôsobe voľby rozhoduje komisia.

8.        Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby najmenej jeden raz za tri mesiace.

9.     Schôdzu kontrolnej komisie zvoláva jej predseda, prípadne podpredseda, alebo poverený člen kontrolnej komisie


10.  Podklady pre rokovanie kontrolnej komisie, najmä správy z vykonaných
kontrol a revízií ako aj návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pripravujú a kontrolnej komisii predkladajú poverení členovia kontrolnej komisie v určených lehotách, ktorí tiež kontrolnú komisiu informujú o priebehu kontrol a revízií.


11. Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia riaditeľa resp.
predstavenstvo  a vyžaduje zabezpečenie nápravy.

 

12. Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať od predstavenstva a vedúcich zamestnancov družstva všetky informácie o hospodárení družstva. Predstavenstvo a vedúci zamestnanci družstva sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie a postavenie družstva a jeho členov.

13. Na jednotlivé úkony môže kontrolná komisia poveriť jedného alebo viacerých členov, ktorí v tejto veci majú oprávnenia žiadať informácie v rozsahu oprávnení kontrolnej komisie.


 

Zhromaždenie delegátov SBD Komárno konané dňa 26.6.2021 zvolilo pre obdobie rokov 2021-2026 Kontrolnú komisiu SBD v zložení:

  •        Ing. Erika Vörös, predseda
  •        Ing.Zoltán Škuliba, podpredseda
  •        Ing.Richard Ledvinský, člen
 
Domový poriadokDomový poriadokHavarijná službaHavarijná služba