Stavebné bytové družstvo


Orgány

Predstavenstvo SBD Komárno

Zo Stanov SBD Komárno:

Čl. 46   Predstavenstvo

1.        Predstavenstvo je kolektívnym štatutárnym orgánom družstva.
Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva,
pokiaľ nie sú zákonom, stanovami a rozhodnutím zhromaždenia
delegátov vyhradené inému orgánu družstva. Za svoju činnosť
zodpovedá zhromaždeniu delegátov.

2.        Predstavenstvo plní uznesenia zhromaždenia delegátov, pravidelne
mu podáva správy o svojej činnosti a o činnosti družstva, zvoláva
a pripravuje jeho rokovanie.

3.        Predstavenstvo má 7 členov.

4.        Členovia predstavenstva nemôžu byť medzi sebou alebo s členmi
kontrolnej komisie manželmi, príbuznými v priamom rade alebo
súrodencami.

5.        Predstavenstvo volí zo svojich radov predsedu predstavenstva
jedného podpredsedu.

6.        Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac. 
Predstavenstvo sa musí zísť do desiatich dní od doručenia podnetu
kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nenastala náprava zistených
nedostatkov.

7.        Schôdzí predstavenstva sa môžu zúčastniť členovia kontrolnej
komisie.

8.        Do výlučnej pôsobnosti predstavenstva patrí:

a)        prijímať členov a vylučovať členov družstva z družstva,

b)        prideľovať družstevné byty

c)        voliť a odvolávať riaditeľa,

d)        udeľovať súhlas na zlúčenie, resp. rozdelenie bytov a výmenu bytov,

e)        rozhodovať o úprave kalkulácií mesačných platieb,

f)          určovať výšku príspevku na správu,

g)        rozhodovať o výške úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu
podľa čl. 36,

h)        určovať volebné obvody delegátov, počet delegátov na najbližšie
volebné obdobie, podmienky voľby delegátov a navrhovať volebný
poriadok,

i)           uplatňovať a vymáhať náhradu škody od nájomcov družstevných
bytov a vlastníkov bytov, ktorí škodu družstvu spôsobili, alebo ktorí
sú za vznik škody zodpovední (pokuty, majetkové sankcie, penále
a pod.).

j)           schvaľovať rozpočet družstva a navrhovať rozdelenie zisku alebo
úhradu straty družstva zhromaždeniu delegátov,

9.        Ak sa počet členov predstavenstva zníži, predstavenstvo zaradí do
programu najbližšieho riadneho zhromaždenia delegátov voľbu pre
doplnenie členov predstavenstva.  

10.    Právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma podpisuje za
družstvo predseda, prípadne podpredseda a ďalší člen predstavenstva,
spravidla riaditeľ, pokiaľ je členom predstavenstva. V ostatných
prípadoch riaditeľ.

11.  Predstavenstvo môže na základe plnomocenstva poveriť zastupovaním
družstva aj iných občanov a organizácie.

12.  Predstavenstvo môže navrhnúť členskej schôdzi samosprávy odvolanie
neaktívnych členov výboru samosprávy.

13.  Schôdze predstavenstva zvoláva a riadi predseda. V dobe jeho
neprítomnosti schôdze predstavenstva zvoláva a riadi podpredseda,
prípadne iný, predsedom poverený člen predstavenstva.

14. Jednotlivé body programu uvádza a zdôvodňuje spravidla ten, kto ich
      predkladá, pričom súčasne predkladá aj návrh uznesenia.

 

 

Zhromaždenie delegátov SBD Komárno konané dňa 26.6.2021 zvolilo pre obdobie rokov 2021-2026 Predstavenstvo SBD v zložení:

  • Ing. Michal Piterka, predseda
  • Ing. Ľudovít Barci, podpredseda
  • Mgr. Zuzana Bolyová
  • Tomáš Czifra
  • Ing. Peter Pavlov
  • Ing. Peter Seemann
  • Erika Szénásiová
 
Domový poriadokDomový poriadokHavarijná službaHavarijná služba