Stavebné bytové družstvo


Orgány

Výbory samospráv

Zo Stanov SBD Komárno:


Časť VIII.   SAMOSPRÁVA BYTOVÉHO DOMU

Čl. 49 

1.      Samospráva bytového domu je združenie členov družstva, ktorí sú nájomcovia alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov v  bytovom dome, ktorý bol postavený podľa samostatnej projektovej dokumentácie, ktorého výstavba bola samostatne financovaná a tvorí samostatnú ekonomickú jednotku.

2.   Takýto bytový dom resp. samospráva bytového domu tvorí spravidla jeden volebný obvod. Z volebného obvodu je volený delegát prípadne jeho zástupca na zhromaždenie delegátov.

3.    Činnosť samosprávy bytového domu je zabezpečovaná prostredníctvom členskej schôdze samosprávy bytového domu a výboru samosprávy bytového domu.

Čl. 50 Členská schôdza samosprávy bytového domu

1.        Na členskej schôdzi samosprávy bytového domu členovia prerokúvajú najmä záležitosti súvisiace s činnosťou družstva a tiež uplatňujú svoje práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v družstve.

2.        Členská schôdza samosprávy najmä:

a) prejednáva výsledky hospodárenia bytového domu a ukladá výboru samosprávy úlohy na odstránenie zistených nedostatkov hospodárenia,

b)        volí a odvoláva členov výboru samosprávy,

c)        prerokováva a schvaľuje správy výboru samosprávy a jeho činnosti,

d)        volí delegáta a jeho náhradníka na zhromaždenie delegátov,

e)        navrhuje kandidátov do orgánov družstva.

3.        Členskú schôdzu samosprávy bytového domu zvoláva výbor samosprávy podľa potreby najmenej však jeden krát za rok. Zo svojho zasadnutia predkladá zápisnicu na družstvo.

4.        Výbor samosprávy musí zvolať členskú schôdzu samosprávy, ak o to požiada:

a)        jedna tretina všetkých členov samosprávy,

b)        predstavenstvo družstva.

5.        Ak nevyhovie výbor samosprávy žiadosti podľa ods. 4/ do jedného mesiaca, je predstavenstvo oprávnené zvolať členskú schôdzu samosprávy bytového domu.

6.   Členskú schôdzu samosprávy vedie predseda alebo poverený člen výboru samosprávy. V prípade, že členskú schôdzu samosprávy zvolalo predstavenstvo, vedie ju poverený člen predstavenstva.

7.    O zvolaní členskej schôdze samosprávy a o programe rokovania musia byť členovia samosprávy upovedomení najmenej 10 dní pred jej konaním. Písomnú pozvánku môže nahradiť písomné oznámenie vyvesené na oznamovacích tabuliach vo všetkých domoch v okruhu pôsobnosti samosprávy bytového domu.

8.  Členská schôdza samosprávy je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov samosprávy.

9.    Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov samosprávy, v súlade s osobitým predpisom.

10.    Ak nie je v hodine uvedenej pre konanie členskej schôdze samosprávy prítomná nadpolovičná väčšina členov samosprávy, môže sa schôdza konať o hodinu neskoršie. V tom prípade je členská schôdza samosprávy spôsobilá uznášať sa za počtu najmenej troch členov samosprávy. Môže však rozhodovať len o tých záležitostiach, ktoré boli v programe rokovania. Uznesenie je prijaté ak zaň hlasovalo viac ako polovica prítomných.  

Čl. 51

1.   Člen sa zúčastňuje členskej schôdze samosprávy bytového domu, ktorej je členom.

2.   Nájomca alebo vlastník družstevného bytu a nebytového priestoru, ktoré sa nachádzajú v okruhu pôsobnosti rôznych samospráv, je členom každej z nich, zúčastňuje sa na ich členských schôdzach a môže byť zvolený do každého z ich výborov.

3.   Právo účasti na členských schôdzach samosprávy, ktorej sú členmi, majú obidvaja manželia akospoloční členovia. Patrí im spoločne jeden hlas. Do výboru samosprávy môže byť zvolený ktorýkoľvek z nich. V prípadoch uvedených v ods. 2/ môže byť ktorýkoľvek zvolený do výboru každej zo samospráv, ktorých sú členmi.

4.        Člen, ktorý má v tom istom družstve individuálne členstvo a súčasne je členom na základe spoločného členstva manželov, má z obidvoch týchto členstiev, pokiaľ sú v jednej samospráve, spoločne s druhým manželom – spoločným členom, len jeden hlas. Pokiaľ jeho individuálne členstvo a spoločné členstvo manželov, ktorého je účastníkom, sú v okruhu pôsobnosti rôznych samospráv, riadi sa právo jeho účasti na členských schôdzach samospráv a pasívne volebné právo podľa ods. 1/ a 2/.

5.      Zásada účasti člena (manželov – spoločných členov) na členských schôdzach samosprávy, ako aj zásada jedného hlasu a pasívneho volebného práva uvedená v ods. 1/ až 4/ patrí pre všetky druhy okruhov pôsobnosti samospráv.

Čl. 52 Výbor samosprávy bytového domu

1.        Výbor samosprávy je výkonným orgánom samosprávy bytového domu.

2.        Výbor samosprávy najmä:

a)  plní úlohy na úseku predmetu činnosti družstva v okruhu pôsobnosti samosprávy,

b)   sleduje technický stav bytového domu, upozorňuje družstvo na potreby vykonávania opráv a údržby, spolupracuje pri ich zabezpečovaní,

c)    stará sa o zvyšovanie kultúry bývania, úpravu okolia bytového domu a o ochranu životného prostredia v okruhu pôsobnosti samosprávy,

d)        dbá na dodržiavanie domového poriadku v pôsobnosti samosprávy,

e)    sleduje a kontroluje priebeh plnenia členských povinností v okruhu svojej pôsobnosti. Kontroluje platenie úhrad a čerpanie časti fondov. Stará sa o správnosť prvotných účtovných a iných účtovných dokladov a odovzdáva ich družstvu na ďalšie spracovanie. Spolupracuje s orgánmi bytového družstva a informuje členov samosprávy o prijímaných opatreniach na úseku riadenia a správy,

f)   podľa miestnych podmienok kontroluje správnosť vyúčtovania nákladov vynaložených na plnenia poskytované s užívaním bytu a nebytového priestoru,

g)   priebežne kontroluje tvorbu a čerpanie peňažných prostriedkov bytového domu,

h)  oboznamuje členskú schôdzu samosprávy s výsledkami hospodárenia bytového domu                 s ročným vyúčtovaním úhrad a plnení poskytovaných spojených s užívaním bytu ,

i)           informuje predstavenstvo o činnosti a stave samosprávy,

j)    podáva správu členskej schôdzi samosprávy o svojej činnosti, o stave samosprávy, oboznamuje ju s činnosťou a celkovým stavom družstva,

k)  zabezpečuje požadované opravy formou objednávky, zúčastňuje sa výberového konania pri výbere dodávateľa veľkých opráv,

l)      zúčastňuje sa preberania prác vykonaných opráv, alebo poverí zo svojich členov niekoho touto činnosťou.

3.    Výbor samosprávy má minimálne troch členov volených členskou schôdzou samosprávy na obdobie piatich rokov.

4.  Výbor samosprávy sa volí z členov samosprávy tak, aby členovia výboru samosprávy neboli medzi sebou manželmi, príbuznými v priamom rade alebo súrodencami.

5.   Výbor samosprávy volí na ustanovujúcej schôdzi z členov výboru samosprávy predsedu a podpredsedu, ak si toto právo nevyhradila členská samospráva.

6.        Zasadnutia výboru samosprávy zvoláva jeho predseda podľa potreby.

7.  O zvolaní zasadnutia výboru samosprávy a programe rokovania musia byť členovia výboru upovedomení obvyklým spôsobom, najmenej tri dni pred jeho konaním.

8.  Ak nie je zvolený výbor samosprávy alebo ak si neplní svoje povinnosti, zabezpečuje plnenie jeho úloh predstavenstvo prostredníctvom povereného člena samosprávy. Náklady s tým spojené sa hradia na ťarchu príslušného bytového domu.

 
Domový poriadokDomový poriadokHavarijná službaHavarijná služba