Stavebné bytové družstvo


Stanovy Stavebného bytového družstva Komárno

Časť III. ČLENSKÉ VZŤAHY


Čl. 5

1.        Členmi družstva môžu byť fyzické a právnické osoby.
Fyzické osoby musia byť plnoleté, t. j. dosiahnuť 18
rokov veku. Mladšie osoby sa môžu stať členom družstva
vtedy, ak sa stanú dedičmi podľa čl. 21.

2.        Členstvo vzniká:

a)        Dňom vzniku družstva.

b)        Dňom keď predstavenstvo rozhodne o prijatí
člena na základe písomnej prihlášky. K prihláške
musí byť pripojené potvrdenie o zaplatení zápisného
a základného členského vkladu.

c)        Prevodom členských práv a povinností.

d)        Dedením.

e)        Zaplatením základného členského vkladu pri
prevode bytu do vlastníctva
.

3.        Predstavenstvo je povinné rozhodnúť o prihláške
najneskôr na prvom zasadnutí v mesiaci nasledujúcom
po dni, kedy bola družstvu doručená. Toto rozhodnutie
sa členovi doručuje doporučeným listom do vlastných rúk
v lehote do 30 dní.

4.      Pokiaľ žiadateľ nebude prijatý za člena družstva,
družstvo vráti zápisné a základný členský vklad do
30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o
neprijatí za člena družstva.

Čl. 6 Prevod členstva


1.        Člen môže previesť svoje práva a povinnosti spojené
s členstvom v družstve alebo ich časť na fyzickú alebo
právnickú osobu, ktorá spĺňa podmienky vzniku členstva
podľa čl. 5, spôsobom určeným zákonom. Prevod práv
a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve
na základe dohody nepodlieha súhlasu predstavenstva.
Členstvo nadobúdateľov členských práv a povinností
vzniká dňom uzavretia dohody o prevode členských
práv a povinností.

2.        Členstvo v družstve sa prevádza aj dňom
vzniku nájmu družstevného bytu na základe dohody
o výmene družstevného bytu. Výmena družstevného
bytu podlieha súhlasu predstavenstva.

3.        Členstvo v družstve vzniká dňom udelenia súhlasu
predstavenstva družstva s výmenou družstevných bytov.

Čl. 7 Spoločné členstvo manželov


1.        Spoločné členstvo manželov vzniká:

a)       manželom žijúcim v spoločnej domácnosti
dňom, keď predstavenstvo  rozhodne o ich
prijatí za spoločných členov družstva,

b)        pridelením družstevného bytu do spoločného
nájmu manželom.

2.        Ak vznikne len jednému z manželov za trvania manželstva
právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu
(nebytového priestoru), alebo prejde na neho členstvo a nájom
bytu (nebytového priestoru), vznikne so spoločným nájmom
bytu aj spoločné členstvo manželov v družstve. Z tohoto 

lenstva sú obaja manželia oprávnení a povinní konať spoločne
a nerozdielne. Manželia ako spoloční členovia majú pri hlasovaní
jeden hlas.

3.        Spoločné členstvo manželov nevznikne ak manželia trvale
spolu nežijú a ak jeden z nich nadobudol byt pred uzavretím
manželstva. Skutočnosť, že nežijú v spoločnej domácnosti,
preukazujú manželia 
spoločným  čestným vyhlásením podpísaným
ich overenými podpismi.

4.        Vznikom spoločného členstva manželov nezaniká to individuálne
členstvo ktoréhokoľvek z nich, ktoré sa nepremenilo na ich
spoločné členstvo.

5.        Existencia spoločného členstva manželov nevylučuje vznik
individuálneho členstva ktoréhokoľvek z nich v tom istom alebo
inom stavebnom bytovom družstve.

6.        Právo účasti, hlasovania a pasívne volebné právo na členských
schôdzach samospráv manželov – spoločných členov majúcich
v tom istom družstve súčasne individuálne členstvo, je upravené
v čl. 51

Čl. 8   Splynutie členstva

1.        Ak člen získa v tom istom družstve ďalšie členstvo, napr. z 
dôvodu dedenia, prevodom členských práv a povinností,
zlúčenia družstiev a prevodu časti majetku, je povinný
vykonať dispozíciu s členstvom podľa čl. 16 alebo čl. 18. 
Ak člen nevykoná žiadnu dispozíciu do troch mesiacov odo
dňa právoplatnosti získania členstva, splynie takto získané
členstvo s členstvom pôvodným v členstvo jediné a sčítajú
sa jednotlivé splatené základné členské vklady v jediný základný
členský vklad. 

2.        Z dôvodov uvedených v ods. 1., splynú navzájom aj spoločné
členstvá manželov. Vznikom spoločného členstva manželov
nesplynie to individuálne členstvo ktoréhokoľvek z nich, ktoré sa
nepremenilo na ich spoločné členstvo.

3.        Pri splynutí členstiev podľa ods. 1/ a 2/ platí dĺžka najstaršieho
členstva. Členské práva a povinnosti z takto splynutého členstva
zostanú členovi zachované.

Čl. 9 Premena členstva

1.        Spoločné členstvo manželov sa mení na individuálne členstvo
jedného z bývalých manželov alebo na individuálne členstvo
každého z nich v prípade uvedenom v  čl. 25 ods. 2/ a 3/.

2.        Individuálne členstvo poručiteľa sa v  prípade uvedenom v čl. 21
ods. 2/ mení na individuálne členstvá (alebo spoločné členstvo
manželov) každého z dedičov jednotlivých členských podielov
poručiteľa.

3.        Individuálne členstvo jedného z manželov, spoločných nájomcov
družstevného bytu a    nebytového priestoru sa výmenou
družstevného bytu a nebytového priestoru mení na spoločné
členstvo manželov,

4.        Individuálne členstvo nájomcu družstevného bytu a nebytového
priestoru sa prevodom členských práv a povinností na jedného
z manželov za trvania manželstva mení na spoločné členstvo
manželov.

Čl. 10 Rozdelenie členstva

K rozdeleniu členstva dochádza v prípadoch rozdelenia
družstva, alebo prevodu časti jeho majetku, ak členovi alebo
manželom – spoločným členom, zostane aj v dôsledku
rozdelenia družstva alebo prevodu časti jeho majetku
v družstvách majetková účasť na výstavbe bytu
(bytov) alebo nebytového priestoru.

Čl. 11   Členské práva a povinnosti

1.        Člen družstva má právo najmä:

a)        zúčastňovať sa osobne alebo prostredníctvom
svojho splnomocneného zástupcu na    rokovaní
a rozhodovaní členskej schôdze samosprávy,
alebo prostredníctvom zvolených delegátov na
rokovaní a rozhodovaní Zhromaždenia delegátov.

b)        voliť a byť volený do orgánov družstva, ak má plnú
spôsobilosť na právne úkony a spĺňa všetky podmienky
stanov družstva a ostatných právnych predpisov,

c)        zúčastňovať sa na družstevnej činnosti a požívať
výhody, ktoré družstvo poskytuje svojim členom,

d)        predkladať návrhy na zlepšenie činnosti družstva,
obracať sa podnetmi, pripomienkami alebo
sťažnosťami týkajúcimi sa činnosti družstva na orgány
družstva a byť o ich vybavení informovaný,

e)       na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu a
nebytového priestoru na základe rozhodnutia
o pridelení družstevného bytu a nebytového priestoru
vydaného predstavenstvom družstva, prevodu
členských práv a povinností alebo ich časti a na základe
dohody o výmene bytu. Vykonávať dispozície s 
členstvom a bytom v súlade so zákonmi a s týmito
stanovami,

f)         na ročné vyúčtovanie zaplatených zálohových úhrad
za plnenia poskytované s nájmom bytu alebo s výkonom
správy bytového domu,

g)        na informácie o hospodárení družstva a stave
družstva,

h)        na prevod bytu a nebytového priestoru do osobného
 vlastníctva podľa osobitných predpisov,

i)           na majetkové vysporiadanie pri zániku členstva
za trvania družstva, okrem zaplatenej čiastky
poskytnutého štátneho príspevku na výstavbu
družstevného domu,

j)        v prípade zániku družstva likvidáciou, nárok
na likvidačnom zostatku,

2.        Člen družstva je povinný najmä:

a)         dodržiavať stanovy a plniť uznesenia orgánov družstva,

b)        zaplatiť základný členský vklad v určenej výške a lehote,

c)        platiť úhradu za plnenia poskytované s užívaním
bytu alebo zálohy na ne v zmysle ustanovení čl. 36,

d)        platiť príspevky na činnosť družstva a za rôzne úkony
v zmysle  zásad schválených zhromaždením delegátov,

e)       chrániť družstevný majetok, dodržiavať domový
poriadok, prevádzkový poriadok nebytových priestorov,
predpisy o požiarnej ochrane, o bezpečnosti pri práci
a riadne užívať a udržiavať byt a nebytový priestor,
ako aj spoločné priestory a zariadenia bytového
domu a riadne používať plnenia poskytované s 
užívaním
bytu a nebytového priestoru, v 
rozsahu podľa Nariadenia vlády č. 87/95 Z. z.
v platnom znení,

f)         hradiť všetky opravy v byte súvisiace s jeho
užívaním, náklady spojené s bežnou údržbou
bytu a bytového domu. V prípadoch potreby
rozsiahlejších opráv bytového domu a jeho
spoločných častí a zariadení, alebo jeho
modernizácie a rekonštrukcie, na základe
rozhodnutia členskej schôdze samosprávy alebo
predstavenstva družstva,
hradiť dočasne
zvýšenú sadzbu príspevku do fondu prevádzky,
údržby a opráv bytového domu,

g)        uzavrieť s družstvom nájomnú zmluvu o
nájme bytu a nebytového priestoru, ktorý
je spôsobilý na užívanie v lehote určenej družstvom,
alebo uhradiť družstvu škodu, ktorá družstvu
vznikne oneskoreným prevzatím bytu a nebytového
priestoru,

h)        oznamovať družstvu údaje a zmeny týkajúce sa
člena a príslušníkov jeho domácnosti, ktoré sú
podstatné
pre vedenie členskej evidencie a vyúčtovanie
plnení poskytovaných s užívaním bytu a nebytového
priestoru,

i)           umožniť povereným zástupcom družstva po
predchádzajúcom oznámení vstup do bytu za účelom
zistenia technického stavu bytu a nebytového priestoru
a vykonať odpočty dodaných médií na meračoch
umiestnených v byte,  

j)           podieľať sa na úhrade straty družstva podľa čl. 62,

k)        dodržiavať v plnom rozsahu všeobecne záväzné
predpisy a rozhodnutia prijaté orgánmi družstva,

l)           konať pri výkone svojich práv tak, aby v dome bolo
vytvorené prostredie zabezpečujúce ostatným členom
výkon ich práv a aby sa neporušovali práva a vzájomné
dobré spolunažívanie. Výkon týchto práv sa zabezpečuje
najmä domovým poriadkom,

m)     vykonať dispozíciu s členstvom ak má v družstve viac
členstiev,

3.   Pred uzavretím zmluvy o prevode družstevného bytu a
nebytového priestoru je člen povinný uhradiť družstvu náklady,
ktoré vznikli družstvu v súvislosti s prevodom bytu a
nebytového priestoru do vlastníctva člena a to vo výške
určenej predstavenstvom družstva. Okrem toho je člen
povinný uhradiť družstvu všetky náklady na vklad do
katastra nehnuteľností, na základe ktorého dôjde k
 prevodu vlastníctva bytu a nebytového priestoru.

Čl. 12 Práva a povinnosti členov - vlastníkov

1.        Členovia - vlastníci bytov majú rovnaké práva a povinnosti ako v 
článku
11.

2.        Vlastník bytu alebo nebytového priestoru je v prípade prevodu
vlastníctva bytu povinný súčasne s podaním návrhu na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností
oznámiť družstvu prevod vlastníctva
bytu a nebytového priestoru a uskutočniť dispozíciu s členstvom
(prevod členských práv a povinností na nadobúdateľa).

3.        Vlastník bytu a nebytového priestoru je povinný tiež oznámiť prenajatie
bytu a nebytového priestoru tretej osobe a ďalšie skutočnosti (rozvod,
narodenie dieťaťa, úmrtie), ktoré majú vplyv na určenie výšky úhrady
za plnenia poskytované s užívaním bytu a nebytového priestoru.
V opačnom prípade vlastník bytu zodpovedá za vzniknutú škodu.

                   Čl. 13   Majetková účasť člena v družstve

1.        Základnú majetkovú účasť člena v družstve tvorí jeho splatený
základný členský vklad.

2.        Základný členský vklad je 500,- Sk ( päťsto Sk ). Doterajší základný
členský vklad daný sumou, ktorú určovali doteraz platné stanovy
vedie družstvo na analytickom účte. Počas trvania členstva
nemôže majetková účasť člena v družstve klesnúť pod hodnotu
základného členského vkladu.

3.        Základný členský vklad člena, ktorý sa stal vlastníkom družstevného
bytu a ktorého členstvo v družstve nezaniklo, je vo výške základného
členského vkladu a je splatný dňom uzavretia zmluvy o prevode
vlastníctva družstevného bytu.

4.        Členovia družstva sa môžu zaviazať ďalším členským vkladom
a k ďalšej majetkovej účasti na podnikaní družstva za podmienok,
ktoré schváli zhromaždenie delegátov na návrh predstavenstva.

5.        Základný členský vklad nemôže klesnúť pod 500,- Sk.

6.        Základný členský vklad, prípadne ďalší členský vklad a iná majetková
účasť člena na podnikaní družstva tvoria spolu členský podiel člena v 
družstve.

7.        Členský podiel predstavuje mieru účasti člena na družstve. Jeho výška
sa určuje podľa pomeru členského vkladu k základnému imaniu družstva.
Každý člen družstva môže mať v družstve len jeden členský podiel.

8.        Členský podiel prevodom družstevného bytu a nebytového priestoru
do vlastníctva podľa osobitného predpisu zaniká a stáva sa súčasťou
hodnoty bytu.

Čl. 14 Ďalší členský vklad

1.        V prípade výstavby družstevného bytového domu, výšku
zálohového členského vkladu na výstavbu družstevného
bytového domu určí družstvo pred začatím výstavby tak,
aby sa jeho výška kryla s rozpočtom a stanovenými
nákladmi pripadajúcimi na družstevný byt a nebytový
priestor, ktorý bude pridelený členovi, zníženými o 
pripadajúcu časť poskytnutého štátneho príspevku
na výstavbu družstevného bytového domu a o úver
poskytnutý peňažným ústavom a pripadajúcu časť
iných zdrojov poskytnutých na výstavbu.

2.        Člen je povinný zaplatiť zálohový členský vkladpred
začatím výstavby vo výške a lehote určenej družstvom
podľa ods.
1.

3.        Po dokončení stavby vysporiada družstvo s peňažným
ústavom finančné zdroje. Po finančnom uzavretí stavby
rozdelí družstvo náklady a zdroje financovania objektu
na jednotlivé byty a nebytové priestory a predstavenstvo
rozhodne o konečnej výške členského
vkladu podľa
ods. 1.

Čl. 15   Členský vklad uvoľneného bytu

1.        Pred uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom uvoľneného
družstevného bytu a nebytového priestoru určí predstavenstvo
výšku členského vkladu uvoľneného družstevného bytu nasledujúceho
nájomcu čiastkou zodpovedajúcou zostatkovej hodnote členského
vkladu zvýšeného o náklady na uvedenie bytu do užívania schopného
stavu.

2.        Ak člen nezaplatí členský vklad podľa týchto stanov, predstavenstvo
zruší rozhodnutie o pridelení družstevného bytu.

Čl. 16   Prevod práv a povinností spojených s členstvom
v družstve


1.        Prevod práv a povinností spojených s členstvom v družstve na základe
dohody nepodlieha súhlasu predstavenstva. Členské práva a povinnosti
spojené s členstvom sú účinné voči družstvu predložením dohody o
prevode členstva družstvu alebo neskorším dňom uvedeným v dohode.

2.        Tie isté účinky ako predloženie dohody o prevode členstva nastávajú,
akonáhle družstvo dostane písomné oznámenie doterajšieho člena
o prevode členstva a písomný súhlas nadobúdateľa členstva.

3.        Obsah oznámenia podľa ods. 2. musí obsahovať najmä :

identifikáciu bytu a jeho nadobúdateľa, rodinný stav nadobúdateľa, počet
členov spoločnej domácnosti, termín uvoľnenia bytu
v prospech nadobúdateľa, prehlásenie o majetkovom vysporiadaní 
zostatkovej hodnoty členského podielu, dohodu o vysporiadaní nedoplatku
alebo preplatku na úhradách a prehlásenie nadobúdateľa o technickom
stave bytu.

4.        Prevod práv a povinností spojených s členstvom v družstve, na základe
dohody sa spoplatňuje. Výšku poplatku určuje predstavenstvo družstva.

5.        Nadobúdateľ členských práv a povinností preberá dňom uzavretia
zmluvy o prevode členských práv a povinností v plnom rozsahu všetky
práva a záväzky súvisiace s užívaním bytu a nebytového priestoru. 
Čl. 17 Prevod časti práv a povinností spojených s členstvom
v družstve

1.        Člen môže previesť aj časť práv a povinností spojených
s členstvom za podmienok uvedených v
čl. 16 na iného
člena toho istého družstva v prípadoch:

a)        keď člen – nájomca družstevného bytu a nebytového priestoru
z dôvodu dedenia, prevodu práv a povinností spojených s 
členstvom, zlúčenia družstiev, alebo prevodu časti majetku družstva
získal právo na pridelenie iného bytu a nebytového priestoru v tom
istom družstve, alebo na nájom bytu a jeho členstva už splynuli podľa
čl. 8 ods.1/,

b)        keď člen – nájomca družstevného bytu získal právo na pridelenie i
ného bytu v družstve zaplatením členského podielu,

c)        keď člen – nájomca družstevného bytu a nebytového priestoru
prevádza časť práv a povinností spojených s členstvom v družstve
týkajúce sa buď bytu alebo nebytového priestoru.

2.        Členovia toho istého družstva si môžu vzájomne previesť aj časť
práv a povinností spojených s členstvom v prípadoch, keď predmetom
prevodu sú práva a povinnosti týkajúce sa bytov, u ktorých aspoň k 
jednému nevznikol nájom bytu uzavretím nájomnej zmluvy.

Čl. 18 Zánik členstva

Členstvo v družstve zaniká:

1.        písomnou dohodou,

2.        vystúpením,

3.        smrťou člena, pokiaľ jeho členstvo neprejde na dediča,

4.        vylúčením,

5.        zánikom družstva likvidáciou,

6.        prevodom členských práv a povinností,

7.        zánikom právnickej osoby,

8.        prevodom družstevného bytu a nebytového priestoru z 
vlastníctva družstva do vlastníctva člena podľa osobitného
predpisu.

Čl. 19 Dohoda

1.        Dohodu o zániku členstva uzatvárajú člen a družstvo
písomne. Dohoda musí obsahovať presné označenie
účastníkov a presný deň skončenia členstva. Každý
účastník obdrží jedno vyhotovenie dohody.

2.        Členstvo zaniká tiež dohodou, ak sa člen s viacerými
členstvami rozhodne niektoré členstvo zrušiť.

Čl. 20 Vystúpenie

1.        Člen môže z družstva vystúpiť. Členstvo zaniká uplynutím
doby dvoch mesiacov. Táto doba začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
písomného
oznámenia člena o vystúpení z družstva.

2.        Člen, ktorý nesúhlasí s prevodom svojich členských práv a
povinností na právneho nástupcu družstva, môže z družstva vystúpiť
ku dňu, kedy k tomuto prevodu má dôjsť, ak to oznámi predsta-
venstvu do jedného týždňa po uznesení najvyššieho orgánu
družstva. Nárok na vyrovnací podiel je povinný uhradiť členovi, ktorý z
družstva vystúpil, právny nástupca družstva do jedného mesiaca odo
dňa, kedy na neho prešlo imanie družstva.

3.        Oznámenie o vystúpení člena môže člen odvolať len písomne a len do
uplynutia
dvojmesačnej doby.

Čl. 21 Smrť člena

1.        Ak zomrie člen a nejde o spoločné členstvo manželov,
prechádza dňom jeho smrti členstvo v družstve na dediča.
Ak je dedičov viac, členom družstva sa stane dedič podľa
vzájomnej dohody dedičov.

2.        Ak patrilo poručiteľovi dva alebo viac základných členských
vkladov v tom istom družstve, môžu jednotlivo pripadnúť
rôznym dedičom. Tým sa poručiteľovo členstvo premení dňom
jeho smrti na dve alebo viac individuálnych členstiev
(prípadne spoločných členstiev manželov) jednotlivých dedičov.

Čl. 22 Vylúčenie

1.        Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena:

a)        ak závažným spôsobom alebo opätovne porušuje svoje členské
povinnosti určené zákonom alebo stanovami,

b)        ak bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, ktorý spáchal
proti družstvu, jeho majetku alebo členom družstva,

c)        ak neplatí úhrady družstvu, ktoré je povinný podľa stanov družstva
platiť riadne a včas,

d)        ak porušuje a neplní uznesenia orgánov družstva,

e)        ak poškodzuje povesť a dobré meno družstva,

f)          ak poskytuje nepravdivé informácie o družstve na verejnosti alebo
tretím osobám,

g)        ak užíva majetok družstva tak, že družstvu vzniká škoda,

h)        ak nájomca prenechal byt, alebo časť bytu do užívania tretej osobe
bez súhlasu predstavenstva,

i)           ak nájomca alebo vlastník bytu, alebo tí, ktorí s ním bývajú hrubo a 
opätovne porušujú domový poriadok,

j)           ak sa člen alebo tí, ktorým svedčí právo spoločného užívania
bytu a nebytového priestoru v bytovom dome spolu s členom,
opakovane dopustia priestupku proti občianskemu spolunažívaniu
spáchaného voči ostatným nájomcom alebo vlastníkom bytov a 
nebytových priestorov v bytovom dome alebo voči tým, ktorí sú
oprávnení uvedené byty a nebytové priestory užívať spolu s 
nájomcami alebo vlastníkmi bytov v bytovom dome.

2.      Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena v 
prípadoch uvedených v ods. 1 iba do troch mesiacov odo dňa,
keď zistilo dôvod na vylúčenie, najneskôr však do jedného roka
odo dňa, keď tento dôvod vznikol.

3.        Ak je konanie člena, v ktorom možno vidieť dôvod na
vylúčenie podľa ods. 1/ písm. b/
a j/ predmetom šetrenia
iného orgánu, začína sa lehota troch mesiacov podľa ods.
2/ dňom, keď sa družstvo dozvedelo o výsledku tohoto
šetrenia.

4.        V rozhodnutí o vylúčení člena z družstva musí byť
uvedený dôvod podľa ods.1/, ktorý sa nemôže dodatočne
meniť, členstvo zaniká dňom, keď bolo doručené
rozhodnutie predstavenstva o vylúčení členovi. Rozhodnutie
musí byť písomné, musí byť v ňom uvedený dôvod
vylúčenia a poučenie o možnosti odvolania.

5.        Ak člen nesúhlasí s rozhodnutím predstavenstva o vylúčení,
môže do 15 dní od doručenia písomného rozhodnutia
podať odvolanie na zhromaždenie delegátov. Odvolanie má
odkladný účinok.

6.        Súd na návrh člena, ktorého sa rozhodnutie týka, vyhlási
rozhodnutie zhromaždenia delegátov o vylúčení za neplatné ,
ak je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami.

7.        Pri vyslovení neplatnosti zániku členstva podľa ods. 6/,
vzniká poškodenému nárok na náhradu spôsobenej škody.

Čl. 23 Zánik členstva pri likvidácii družstva

Členstvo zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidácie dňom
    
výmazu družstva z obchodného registra.

Čl. 24 Zánik členstva právnických osôb

Členstvo právnických osôb zaniká:

1.        ich vstupom do likvidácie

2.        vyhlásením konkurzu na ich majetok

3.        zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku,

4.        písomnou dohodou,

5.        vystúpením,

6.        vylúčením.

 

Čl. 25 Zánik spoločného členstva manželov

1.        Spoločné členstvo manželov v družstve zaniká:

a)        smrťou jedného z manželov

b)        dohodou rozvedených manželov,

c)        rozhodnutím súdu o zrušení práva spoločného nájmu bytu,
(nebytového priestoru) rozvedených manželov

2.        Ak zanikne spoločné členstvo manželov v družstve smrťou
jedného z nich, zostáva členom družstva a nájomcom
družstevného bytu (nebytového priestoru) pozostalý manžel.
Po rozvode manželstva zostáva členom družstva a
nájomcom
bytu (nebytového priestoru) ten z  rozvedených manželov, ktorý
bol určený dohodou rozvedených manželov alebo rozhodnutím
súdu.

3.        Ak sa po rozvode manželstva rozvedení manželia – spoloční
členovia družstva, ktorí užívajú spoločne družstevný byt a
nebytový priestor dohodnú, že jeden z  nich bude ako člen
družstva užívať družstevný byt a druhý nebytový priestor, alebo 
ak tak rozhodne súd, zaniká spoločné členstvo manželov
premenou na individuálne členstvá každého z nich dňom
uzavretia dohody alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia súdu. To isté platí, ak sa tak dohodnú alebo
rozhodne súd pri užívaní dvoch bytov.

4.        Spoločné členstvo manželov v družstve zaniká aj prevodom
ich členských práv a povinností, písomnou dohodou s 
družstvom, vystúpením, vylúčením a zánikom družstva po
ukončení likvidácie.

Čl. 26   Majetkové vysporiadanie pri zániku členstva za
trvania družstva

 

 1.  Zánikom členstva za trvania družstva vzniká doterajšiemu členovi,
      prípadne  jeho dedičom nárok na majetkové vysporiadanie t.j.:
a)     na vyrovnací podiel vo výške splateného základného členského
      vkladu
b)     na vrátenie členského vkladu viažuceho sa k družstevnému
      bytu a nebytovému priestoru vo výške jeho zostatkovej hodnoty

2.        Zánikom členstva v dôsledku prevodu členských práv a povinností
spojených s členstvom nevzniká doterajšiemu členovi družstva
nárok na majetkové vysporiadanie. Vzájomné nároky si účastníci
prevodu vysporiadajú sami medzi sebou.

3.        Pri zániku členstva u člena – nájomcu družstevného bytu a nebytového
priestoru je vrátenie členského vkladu viažuceho sa k družstevnému
bytu a nebytovému priestoru vo výške jeho zostatkovej hodnoty je
viazané na vypratanie družstevného bytu a nebytového priestoru.

4.        Pri výplate majetkového vysporiadania započíta družstvo svoje pohľadávky
spolu s príslušenstvom voči bývalému členovi v zmysle príslušných
ustanovení Obč. zák.

5.        Majetkové vysporiadanie sa vypláca v peniazoch, ak sa bývalý člen s
družstvom nedohodne inak. Právo na vyplatenie vyrovnávacieho
podielu je splatné uplynutím troch mesiacov od schválenia riadnej
individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, v ktorom členstvo
zaniklo.

Čl. 27 Členská evidencia

1.        Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov. Do zoznamu
sa zapisuje okrem mena, bydliska fyzickej osoby a sídla
právnickej osoby ako člena, aj výška základného členského
vkladu. V zozname sa bez zbytočného odkladu vyznačia
všetky zmeny evidovaných skutočností. Družstvo je povinné
na žiadosť člena vydať mu osvedčenie o členstve a o obsahu
zápisu v zozname.

2.        Pri spracovaní údajov o členoch družstvo dbá na
dodržanie ustanovení osobitného predpisu o ochrane
osobných údajov.

 
Úvod o SBDÚvod o SBDDomový poriadokDomový poriadok