Stavebné bytové družstvo


Stanovy Stavebného bytového družstva Komárno

Časť IV. NÁJOM BYTU A NEBYTOVÉHO PRIESTORU VO VLASTNÍCTVE
DRUŽSTVA


Čl.28    Vznik nájmu bytu a nebytového priestoru
vo vlastníctve družstva

1.   Nájom družstevného bytu a nebytového priestoru vzniká nájomnou zmluvou, ktorou družstvo ako prenajímateľ dáva svojmu členovi ako nájomcovi do užívania družstevný byt a nebytový priestor.

2.        Členovi vznikne právo na uzavretie nájomnej zmluvy:

a)     na základe rozhodnutia o pridelení družstevného bytu a nebytového priestoru, vydaného predstavenstvom družstva,

b)        prevodom členských práv a povinností podľa čl. 16 a 17,

c)        na základe dohody o výmene bytov,

d)        na základe prechodu práva (dedením),

e)  na základe rozhodnutia súdu po rozvode alebo na základe dohody rozvedených manželov.

3.       Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu nájmu, rozsah užívania, spôsob určenia výšky úhrad spojených s užívaním bytu, dobu nájmu. Nájomná zmluva musí byť písomná.

4.  Ak sa niektorý z manželov stal nájomcom bytu pred uzavretím manželstva, vznikne obom manželom spoločný nájom bytu uzavretím manželstva.

Čl. 29 Spoločný nájom družstevného bytu manželmi

1.   Ak sa za trvania manželstva manželia alebo jeden z nich stane nájomcom družstevného bytu, vznikne spoločný nájom bytu manželmi.

2.    Ak sa niektorý z  manželov stal nájomcom družstevného bytu pred uzavretím manželstva, vznikne obom manželom spoločný nájom bytu uzavretím manželstva.

3.      Ustanovenie ods. 2/ platí aj v prípade, ak vzniklo pred uzatvorením manželstva len niektorému z manželov právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu.

4.    Bežné záležitosti, ktoré sa týkajú spoločného nájmu družstevného bytu manželmi, môže vybavovať ktorýkoľvek z manželov. V ostatných prípadoch je potrebný súhlas obidvoch manželov, inak je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov, ktoré sa týkajú spoločného nájmu družstevného bytu, sú obidvaja manželia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne.

Čl. 30   Zánik spoločného nájmu bytu manželmi

1.        Právo spoločného nájmu družstevného bytu manželmi zanikne :

a)       rozvodom manželstva v prípade, že nevzniklo spoločné členstvo manželov v družstve,

b)    dohodou rozvedených manželov – spoločných členov družstva, prípadne rozhodnutím súdu o zrušení spoločného nájmu družstevného bytu,

c)        smrťou jedného z manželov,

d)        zánikom nájmu družstevného bytu podľa čl. 33.

2.    Ak nevzniklo spoločné členstvo manželov v družstve, právo nájmu družstevného bytu po rozvode manželstva má ten z manželov, ktorý je členom družstva.

3.        Ak vzniklo manželom spoločné členstvo v družstve, zostáva členom družstva a právo nájmu družstevného bytu tomu z rozvedených manželov, ktorý bol určený ich dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, rozhodne na návrh jedného z nich súd o zrušení spoločného nájmu družstevného bytu manželmi a o tom, kto z nich bude ako člen družstva ďalej nájomcom družstevného bytu.

4.   Ak zomrie jeden z manželov a manželia neboli spoločnými členmi družstva, prechádza členstvo v družstve a nájom družstevného bytu na dediča, ktorému pripadol členský podiel.

5.  Ak zomrie jeden z manželov a manželia boli spoločnými členmi družstva, zostáva členom družstva a jediným nájomcom družstevného bytu pozostalý manžel.

Čl. 31   Podnájom bytu alebo časti bytu

1.    Prenajatý družstevný byt alebo jeho časť môže nájomca prenechať inému do podnájmu len na dobu určitú podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, len s písomným súhlasom predstavenstva družstva.

2.        Porušenie tejto povinnosti sa považuje za porušenie povinnosti podľa § 711 ods. 1/ písm. d/ Občianskeho zákonníka a čl. 22, ods. 1, písm. a/ a h/ stanov družstva. Zmluva o podnájme upravuje podmienky skončenia nájmu, najmä možnosť dať výpoveď zo strany družstva, ak sa nedohodlo inak, platí že podnájom možno vypovedať bez udania dôvodov v  lehote podľa § 710 ods. 3/ Občianskeho zákonníka.

3.        Ak člen družstva nájomca družstevného bytu nemôže zo závažných dôvodov po dlhšiu dobu byt užívať a ak družstvo nesúhlasí bez závažných dôvodov s tým, aby prenajatý byt alebo jeho časť nájomca družstevného bytu prenechal inému do podnájmu, môže súd na návrh nájomcu družstevného bytu rozhodnutím nahradiť súhlas družstva.

Čl. 32 Výmena bytu

1.    Nájomca družstevného bytu môže so súhlasom predstavenstva družstva uzavrieť dohodu o výmene družstevného bytu. Dohoda musí mať písomnú formu, musí obsahovať dohodu účastníkov výmeny o prevode členských práv a povinností, vrátane dohody o vzájomnom majetkovom vyrovnaní. Ak dohoda o výmene bytov spĺňa tieto náležitosti, predstavenstvo družstva dá k dohode o výmene bytov súhlas. Predstavenstvo neudelí súhlas s dohodou o výmene bytov, ak ten, na koho majú byť prevedené práva a povinnosti, nespĺňa podmienku vzniku členstva s výnimkou, že už je nájomcom bytu niektorého družstva.

2.        Ak nájomca družstevného bytu a nebytového priestoru vymieňa oddelene iba byt alebo nebytový priestor s občanom, ktorý nie je členom družstva, predstavenstvo družstva neudelí súhlas s dohodou, pokiaľ sa tento občan nestane členom družstva, pričom musí spĺňať podmienky vzniku členstva.

3.        Ak ide o výmenu bytov v tom istom družstve, nadobudne dohoda účinnosť dňom, kedy nadobudne právoplatnosť rozhodnutie predstavenstva družstva, ktorým bol udelený súhlas s dohodou. Ak ide o výmenu bytu v rôznych družstvách, alebo o výmenu bytu družstevného za byt nedružstevný, nadobúda účinnosť dňom, kedy nadobudne právoplatnosť rozhodnutie posledného orgánu príslušného na udelenie súhlasu.

4.        Prevod členských práv a povinností na základe dohody o výmene bytov nastane dňom udelenia súhlasu podľa predchádzajúcich odsekov.

5.    Právo na splnenie dohody o výmene bytov sa musí uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa, keď bol s dohodou vyslovený súhlas, inak právo zanikne.

6.   Ak dodatočne nastanú u niektorého účastníka také závažné okolnosti, že nemožno splnenie dohody od neho spravodlivo požadovať, môže od dohody odstúpiť, musí však tak urobiť bez zbytočného odkladu. Povinnosť na náhradu škody tým nie je dotknutá.

Čl. 33   Zánik nájmu družstevného bytu

Nájom družstevného bytu zaniká:

1.        zánikom členstva nájomcu družstevného bytu podľa čl. 18,

2.        písomnou dohodou medzi družstvom a členom – nájomcom družstevného bytu dňom určeným v dohode,

3.        písomnou výpoveďou nájmu bytu, podľa ustanovení Občianskeho zákonníka,

4.        prevodom bytu do vlastníctva nájomcu.

5.        prevodom členských práv a povinností

6.        výmenou družstevného bytu

Čl. 34   Zlúčenie a rozdelenie bytov

1.  Družstevný byt možno zlúčiť so susedným bytom len so súhlasom predstavenstva družstva za podmienky, že zlúčenie bytov je možné z technického a stavebného hľadiska.

2.     Družstevný byt možno rozdeliť na dva byty len so súhlasom predstavenstva družstva, pri splnení ďalších podmienok určených najmä ustanoveniami Stavebného zákona.

3.    Súhlas predstavenstva družstva so zlúčením alebo rozdelením bytu nenahrádza povolenie, ak sa toto vyžaduje podľa iných právnych predpisov.

4.     V súvislosti so zlúčením alebo rozdelením bytu družstvo prerozdelí náklady a zdroje financovania zlúčených alebo rozdelených bytov a určí výšku členských podielov a zostatok nesplateného investičného úveru pripadajúcich na príslušné byty.

 
Úvod o SBDÚvod o SBDDomový poriadokDomový poriadok