POISTENIE BYTOVÉHO DOMU

POISTENIE MAJETKU

Toto poistenie vám poskytne poistnú ochranu pre váš bytový dom, vrátane všetkých bytov a nebytových priestorov patriacich k bytovému domu a všetkých stavebných súčastí, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu.

Poistenie zahŕňa aj vedľajšie budovy, stavby a príslušenstvo, ktoré sú automaticky poistené do výšky 1 % z poistnej sumy bytového domu.

AKÉ RIZIKÁ POISTENIE KRYJE?

skupina rizík "požiar" – požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla

– skupina rizík "voda" – škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia

– skupina rizík "krádež" – krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus po krádeži vlámaním

– skupina rizík "víchrica" – víchrica a krupobitie

– skupina rizík "živel" – povodeň a záplava, zemetrase­nie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu

– skupina rizík"ostatné"– náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov

– rozbitie skla


PRIPOISTENIA V CENE ZÁKLADNÉHO POISTENIA

· úhrada nákladov na vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti

· úhrada škody spôsobenej na stavebných súčastiach krádežou alebo vandalizmom

· úhrada nákladov na demontáž nepoškodených stavebných súčastí, ktoré bude treba odstrániť, aby ste mohli opraviť alebo nahradiť poškodenú časť budovy

· úhrada škôd na predmetoch pripevnených zvonku plášťa budovy (napr. anténne systémy, vonkajšie osvetlenie, vonkajšie vedenie, markízy,  reklamné tabule)

· úhrada škody spôsobenej spätným vystúpením odpadovej vody z verejného kanalizačného potrubia

· úhrada nákladov na odstránenie škôd spôsobených únikom vody zo strešných žľabov a voľne vedúcich vonkajších zvodov

· úhrada škody na umeleckých alebo historických prvkoch vašej budovy; ich oprava alebo obnova bude určite nákladnejšia, ako u bežných stavieb

· úhrada nákladov na uniknutú vodu, alebo vykurovacie či chladiace médium v prípade škody spôsobenej vodou z vodovodných zariadení


POISTENIE STROJOV A ELEKTRONIKY

Zmyslom tohto poistenia je krytie technických rizík, ktoré rozširujú ponuku rizík krytých v poistení majetku.

Poistením majetku máte vaše stroje a elektroniku zabezpečené́ poistným krytím proti živelným rizikám, ako sú́ napríklad požiar, výbuch, úder blesku, víchrica a krupobi­tie, záplava, povodeň̌ a mnohé ďalšie riziká.

Okrem týchto rizík, ktoré́ ohrozujú́ vaše strojné zariadenia zvonka, môže dôjsť̌ k poškodeniu strojov aj vnútornými príčinami, ako sú́ konštrukčná́ chyba stroja, vada materiálu alebo výrobná́ vada. Veľmi často nastáva poškodenie stroja chybou alebo nešikovnosťou obsluhy. Práve pre takéto prípady slúži poistenie technických rizík. Toto pois­tenie sa vzťahuje aj na poškodenie stroja nedostatkom vody, pretlakom pary, plynu alebo kvapaliny, a tiež̌ na poškodenie skratom alebo prepätím.

Ak dôjde k zlyha­niu meracích, regulačných alebo bezpečnostných zariadení́, poistenie len proti živelným rizikám vám tieto škody nepokryje, na rozdiel od poistenia technických rizík.

ČO JE PREDMETOM POISTENIA?

Poistíme vám súbor strojov a elektroniky, ktorý́ tvorí́ súčasť̌ vášho bytového domu. Príkladom takýchto zariadení́ sú́ výťahy, kotolne, elektronické́ vstupné a garážové́ brány, domové zvončeky, elektronické́ vrátniky, kamerový́ systém a podobne.


POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU Z VLASTNÍCTVA BYTU A/ALEBO NEBYTOVÉHO PRIESTORU V BYTOVOM DOME ALEBO Z VLASTNÍCTVA BYTOVÉHO DOMU

Ako vlastníka bytu a/alebo nebytového priestoru vás toto poistenie ochráni pred nárokmi uplatnenými inými osobami voči vám v prípade vzniku škodovej udalosti.

KOMU JE POISTENIE URČENÉ?

Všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo vlastníkovi bytového domu.

ČO JE MOŽNÉ POISTIŤ V ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU?

  • – zodpovednosť̌ z vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru
  • – vzájomná́ (tzv. krížová́) zodpovednosť̌ za škodu medzi vlastníkmi bytov a/alebo nebytových priestorov navzájom

VLASTNÍCI BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV ZODPOVEDAJÚ ZA ŠKODU VYPLÝVAJÚCU:

z vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru:

  • – voči iným vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,
  • – voči iným osobám.

Kryjeme aj škodu spôsobenú vykonávaním stavebných prác v byte alebo nebytovom priestore, ktoré vykonával samotný vlastník.