Verejné súťaže

SBD Komárno, ako správca bytového domu vyhlasuje užšiu súťaž na obnovu bytového domu Hrnčiarska 1-3 Komárno.

Projektová dokumentácia na bytový dom Vám na Vaše požiadanie bude poskytnutá aj v elektronickej podobe.

Doručenie ponúk - poštou, alebo osobne tak, aby dňa 30.4.2024 do 14,00 hod. bola ponuka v podateľni SBD.

                                Ponuky doručené po určenom termíne nebudú akceptované.

Otvorenie obálok - dňa 30.4.2024 o 14,00 hod. na SBD v Komárne.